Девета Национална Конференция за Редки Болести 2018

1. проф. д-р Румен Стефанов - "Устойчивост и ефективност на политиката за редки болести в България и ЕС"

2. проф. д-р Румен Стефанов - "Епидемиология на системната мастоцитоза"

3. Рени Петкова - "Национален регистър за пациентите с редки болести - полза и предизвикателства"

4. Цанка Русева - "Прогностично значение на кариотипни находки с нарушения в хромозома 20 при болни с миелодиспластичен синдром"

5. Даниел Марков - "Рядък случай на екстраскелетен остеосарком на бедрото при млада жена"

6. Даниел Марков - "Карциносаркоми на маточното тяло – диагностични и морфологични аспекти"

7. доц. Мария Камушева - "Разходи за неформални и формални грижи за пациенти с редки болести – литературен обзор"

8. Сена Карачанак-Янкова - "Анализ на споделена наследственост при неврологични и психични болести"

9. Пламена Стоименова - "Случай на идиопатична артериална калциноза на новородено с аномалии на вътрешните органи"

10. д-р Виктория Мандова - "Качество на живот при пациенти с нарушения в коагулацията: Haemo-Qol"

11. доц. Елена Порязова - "Рядка локализация на Калцифициращ епителиом на Малерб на дясното коляно"

12. Драгомира Николова - "Случай на BCR-ABL позитивен пациент с Хипердиплоидия"

13. проф. д-р Жанет Грудева-Попова - "Иновациите в онкохематологията – трудности и надежди"

14. проф. д-р Жанет Грудева-Попова - "Естезионевробластом с чернодробна метастатична болест"

15. Александър Линев - "Примерен алгоритъм за таргетна терапия при пациенти с хронична миелоидна левкемия, резистентни на първо поколение тирозин киназни инхибитори"

16. д-р Валентина Митева - "Транзиторен миелопролиферативен синдром при новородени със синдром на Даун – представяне на два случая"

17. доц. Иванка Ненова, проф. Жанет Грудева-Попова - "Превенция на второ злокачествено заболяване"

19. Лилияна Янева, Антония Мургова - "Съвременни методи за лечение на тумори при синдром на Фон Хипел Линдау"

20. проф. Татяна Бенишева - "Реимбурсиране на иновативните лекарствени продукти през 2018г."

21. Д-р Велизар Шиваров - "Клиничен случай на POEMS синдром при пациентка с JAK2 V617F позитивна миелопролиферативна неоплазия"

22. Д-р Велизар Шиваров - "Тежка азатиоприн-индуцирана миелосупресия при пациент с ювенилен идиопатичен артрит и наследствена ксантинурия"

23. Д-р Велизар Шиваров - "Мутации на калретикулин при български пациенти с миелопролиферативни неоплазии"

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на e-mail info@raredis.org.

 Copyright © 2018 • www.raredis.org • Всички права запазени